Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin, ERG OTOYOL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş (kısaca “ Veri Sorumlusu”)  tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) ve diğer mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlendiğini belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılmasını gerektiren her durumda politikamız bu verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde izin verildiği ölçüde aktarılmasının sağlanmasıdır.

Özellikle ifade etmek isteriz ki, tüm bu kişisel veri işleme faaliyetlerimiz sırasında gerekli idari ve teknik güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

Amacımız; Kanununun 10. maddesi gereğince, Veri Sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanunun 11. maddesinde sayılan ve aşağıda 7. Maddede ayrıntılarına yer verilen diğer haklarınız konularında sizi en şeffaf ve kapsamlı şekilde bilgilendirmektir.

Daha Detalı Bilgi İçin Kişisel Verilerin Saklama İmha Politikası’na bakınız

1.KAPSAM

Bu bilgilendirme, Veri Sorumlusu tarafından yapımı  işletimi yapılan; Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara-Acıkuyu Kavşağı, Acıkuyu Kavşağı-Alayhan Kavşağı ve Alayhan Kavşağı- Gölcük Kavşağı otoyol kesimleri (kısaca Ankara-Niğde Otoyolu” olarak anılacaktır)hattının kullanımından kaynaklı her türlü kişisel veri işleme faaliyetine konu gerçek kişileri kapsamaktadır.

2. KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilerek 07 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere sizlerin temel hak ve özgürlüklerinizin korunması, bu konuda ileri sürebileceğiniz haklarınız ve kişisel veri işleyenlerin yükümlülükleri ile uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir.

3. VERİ SORUMLUSU

ERG OTOYOL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş ,Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Veri Sorumlusu statüsündedir ve Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak işleyecektir.

 4.KiŞiSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilmiş olan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi işi kapsamında Ankara-Niğde Otoyolu’nun işletilmesi, bakımı, periyodik bakımı, onarımlarının yapılması hizmetlerini (kısaca “Otoyol İşletmesi ve Bakımı Hizmeti” olarak anılacaktır. )ifa etmektedir.

Bu kapsamda Şirketimiz ilgili kişilerden ancak aşağıda belirtilen amaçlarla ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere gerekli kişisel verileri toplayacak ve işleyecektir:

4.1. Ad-soyad, ikametgah adresi, cep/ev telefonu, faks, e-posta adresi, kurumsal iletişim bilgileri gibi iletişim bilgileri, nüfus cüzdanı, kimlik, pasaport ve ehliyet bilgileri, otoyol giriş-çıkış kayıtları, banka hesap bilgileri, çerezler, çağrı merkezince alınacak ses kaydı ve bu sırada elde edilen kişisel veriler, otoyol geçiş görüntü kaydı, ücret toplama sistemi nedeniyle elde edilen görüntü kayıtları, gişede elde edilen ses görüntü kaydı, araç geçiş görsel bilgileri, araç plaka bilgileri, lokasyon bilgileri, giriş çıkış bilgileri, HGS/OGS numarası-hareketleri-bakiyesi, web siteleri aracılığıyla toplanan ad-soyad, iletişim bilgileri, kredi kart ekstresi, banka ekstresi, IBAN, araç satış sözleşme bilgileri, çerezler, vergi kimlik numarası, İGB, kurumsal ve bireysel iletişim bilgileri, TC Kimlik numarası, gibi kişisel verileriniz;

Veri sorumlusunun faaliyet alanına giren sözleşmelerin ifası ile Otoyol Yapım İşletme ve Bakım Hizmetlerinin sunulabilmesine bağlı diğer tüm sözleşmelerin ifası,

 • Şirketimizin tanıtımı, ödeme/borç sorgulama vb gibi sözleşmenin ifası,
 • Otoyol işletmesi ve bakım hizmetlerinin ifası esnasında gerçekleşen suç teşkil eden veya suç şüphesine ilişkin durumların yetkili idari ve adli mercilere bildirilmesi,
 • Otoyol işletmesi sırasında ücret toplama sisteminin işletilmesi,
 • Otoyol İşletmesi ve Bakım Hizmetlerinin eksiksiz sağlanabilmesi maksadıyla kullanımı zorunlu olan kamera, çağrı merkezi kayıtları, turnike ve kartlı geçiş sistemleri vb.sistemlerin işletilebilmesi,
 • Otoyol İşletmesi ve Bakımı Hizmetlerinin ifası esnasında gerçekleşen suç teşkil eden veya suç şüphesine ilişkin durumların yetkili idari ve adli mercilere bildirilmesinin gerektiği durumlarla müşterilerle birlikte müşteri yanında refakat eden ziyaretçi verilerinin toplanması,
 • Sunulan hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 • Müşterilerle irtibat/iletişim sağlanması,
 • 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve sair mevzuat kapsamındaki yükümlülükler uyarınca yetkili emniyet veya jandarma birimlerine yazılı ve/veya otomasyon sistemleri üzerinden bildirimde bulunulması,
 • Otoyol İşletmesi ve Bakım Hizmetlerine ilişkin denetimlerin yapılabilmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmetler ile ilgili görüş ve önerilerin alınması, sorun-hata bildirimlerinin alınması, hizmetlere, şikayet ve taleplere yönelik bilgi verilmesi,
 • Müşterilerin gerekli kayıt ve işlemlerinin yapılabilmesi, hizmetin verilmesi, belge ve faturaların düzenlenmesi,
 • İdari, mali, hukuki ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şirket işyeri/ofislerinde ve Ankara-Niğde Otoyolu’nda güvenliğin sağlanması için kamera, alarm sistemleri, turnike ve kartlı geçiş sistemleri kurulması,
 • Asıl işveren – alt işveren ilişkileri kapsamında müşterilerimize karşı gereken yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • İlgili mevzuat kapsamında mali ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,
 • Gerek yasal merciler, gerek zorunlu ve gerekse ihtiyari iç ve dış denetimlerin yapılabilmesi için gereken bilgilerin sağlanması,
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği,
 • 3. kişiler ile Otoyol İşletmesi ve Hizmeti işi için iş birliği sağlayıp hizmetin devamlılığının ve işlerliğinin sağlanması,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonların ve hukuki operasyonların yönetilmesi,
 • Dava ve icra takipleri ile diğer hukuki işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Şirket tarafından geçiş, ücretlendirme, tahsilata ilişkin olası itiraz veya ihtilaflı durumların sulhen ve/veya icrai yollarla çözümlenmesi,
 • Hasara neden olan trafik kazalarında hasar maliyetlerinin tahsili,
 • Resmi makamlardan gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması.
 • Şirketimizin ticari faaliyetlerinin tanıtımı ve reklam hakkında bilgi verilmesi,
 • İstatistiki analizler, müşteri portföyümüzün analizi,
 • Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerini iyileştirmesi,
 • Hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, iletişim faaliyetlerinin yapılması,
 • Şirket tarafından geçiş, ücretlendirme, tahsilata ilişkin olası itiraz veya ihtilaflı durumların sulhen çözümlenmesi,
 • Sözleşmenin ifası kapsamında tahsilatların gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşmenin ifası kapsamında borç sorgulamasının yapılması amaçlarıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak Kanunun 5. ve 6. Maddesi kapsamında belirlenen ilkeler çerçevesinde işlenmektedir.

 

4.2. Nüfus, pasaport ve ehliyet sureti gibi belgeler yoluyla ya da kişinin kendisi yakını, yanında bulunan veyahut olay niteliği gereği olay/kaza sırasında elde edilmesi gerekli kaynaklarda bulunan din bilgisi v.b.ile kan grubu, sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik rahatsızlığı, hamilelik durumu, ilaç, reçete ve kupürleri, engeli olup olmadığı bilgisi, kaza ya da olay anına ilişkin görsel kayıtlar yancak olay/kazaya karışan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri, ilgili kişinin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olduğu durumlarda ve yasal merciler için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5.2  Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin sağlanması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, otoyoldan yararlanmanız sırasında sağlanması gereken her türlü hizmet ve güvenlik tedbirinin eksiksiz ve zamanında yerine getirilebilmesi amaç ve hukuki sebepleriyle:

 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere her türlü idari merciler ile veri sorumlusunun doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri ile veri sorumlusu iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, tedarikçilerine,
 • Yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, emniyet ve jandarma ilgili birimleri, polis merkezi amirlikleri, avukatlar, savcılıklar ve diğer tüm adli, idari merciler ve yasal mercilere,
 • ERG ULAŞIM İŞLETME VE BAKIM A.Ş ve ERG SERVİS HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş’ye,
 • Alt işveren, asıl işveren düzenlemeleri kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için ilgili merci ve kişilere,
 • Veri Sorumlusunun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince denetime tabi şirketlerden olması nedeni ile bu denetimlerin zorunlu kıldığı ölçüde iç ve dış denetim şirketleri ve denetçilere,
 • Finansal faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla bankalar ve kredi kuruluşları ile imzalanan sözleşme hükümleri gereğince yurt içi ve yurt dışında bulunan banka ve finans kuruluşlarına,
 • Kişisel Verilerin Korunması şartlarını sağlamak gerekliliğinden kaynaklı kişisel verilerin güvenli bir ortamda bulunması zorunluluğunu sağlamaya yönelik teknik gereklilikler uyarınca bulut servis sağlayıcıları, depolama alanlarına yapılması gereken aktarımlar sebebiyle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5.3  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmelerden kaynaklanan zorunluluklarımız, acil kaza ve olaylara müdahale edilmesi gerekliliği, güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması, verilen hizmetin gerekliliklerinden doğan yükümlülüklerimiz, kanunlarda öngörülmesi, Veri Sorumlusu olarak meşru menfaatlerimizin sağlanması, 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz, ücretlendirme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan süreçler yoluyla, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerden, çalışanlarımız, müşteri ve müşteri adayı yetkilileri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şirketimizin Internet sitesi üzerinden yapılmış olan başvuru ve sorgulamalar, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kuruluşlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, partner, tedarikçi veya işbirliği yaptığımız firmalar, internet sitemiz, çağrı merkezlerimiz, hizmet verilen konumlardaki giriş-çıkış ve kontrol noktaları, kameralar ve diğer elektronik güvenlik sistemleri gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan elde edilmek suretiyle işlenmektedir.

5.4  Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz halinde, başvurunuz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Veri Sorunlusuna daha önce bildirilen ve .www.ergotoyol.com sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecektir. Şirket’in cevap vermeden önce

kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. e) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi

gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusununGaziosmanpaşa Mah. 79/1 Sk. No: 6 M Gölbaşı / Ankara” adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz. Başvurularınızı e-posta yoluyla kvkk@ergotoyol.com.tr  e-posta adresine yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Veri Sorumlusu tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların

tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Veri Sorumlusu kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder.Veri Sorumlusu olarak yayımladığımız Aydınlatma Metnimizde, süregelen hukuki gelişmeler ve hizmet gereklerine uyarınca güncelleme yapılması ihtiyacı doğabileceğini belirterek, haklarınızı doğru şekilde takip edebilmeniz maksadıyla bu metni dikkatli şekilde okumanızı öneriririz.

5.4   Kişisel Veri Sahibinin Yukarıda Belirtilen Haklarına İlişkin Başvuru Yöntemi

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talebinizi, Veri Sorumlusunun “Gaziosmanpaşa Mah. 79/1 Sk. No: 6 M Gölbaşı / Ankara” adresine yazılı olarak ya da “www.ergotoyol.com.tr” adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yazılı ve imzalı olarak elektronik ortamda kvkk@ergotoyol.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusunun talebinizi yanıtlamadan önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Veri Sorumlusu talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu itibarla, Veri Sorumlusu ile paylaştığınız bilgilerin doğru olması sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için gerekli olup hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk Veri Sorumlusuna ait olmayacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti tarafınızdan talep etme hakkımız mevcuttur.