KİŞİSEL VERİLERİNİZ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca Veri Sorumlusu  “ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş ” tarafından hazırlanmıştır. ERG Otoyol olarak halkla ilişkiler birimi faaliyetlerimiz gereği tarafımıza talep, şikâyet, görüş ve önerilerinizi iletmeniz nedeniyle bu metinler içerisinde yer alan ad soyad ve  iletişim bilgileriniz, kişisel veri olarak işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz; talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla  “6698 Kanun md.5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda talep ve şikayetinizin çözümlenmesi için kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, raporlama yükümlülüğümüz gereği yurtdışına 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmekte, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilmektedir. Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca;  Kişisel veri sahibi olarak aşağıda da belirtilen 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz

  • Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İşbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre  web sitemiz www.ergotoyol.com.tr  adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu ’nu doldurarak iletebilirsiniz.

Türkiye’nin Kuzeyi ile Güneyini BİRLEŞTİRİYORUZ!